โลโก้บริษัท

บริษัท นีสเตอร์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์บนรูปแบบ Web Application และ Mobile Application ทั้งบนระบบ Android และ iOS ให้บริการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก อาทิเช่น โอลิมปัส, อาเอสยูทีวี, แมนพาวเวอร์, สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรมหม่อมไหม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาซอฟต์แวร์บนรูปแบบ SaaS (Software as a Service) เพื่อช่วยให้หน่วยงานขนาดใหญ่ ขนาดเล็กสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

Site References

จากผลงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ Project Based หรือ Platform สำเร็จรูป เราได้ให้บริการกับบริษัท/หน่วยงานเล็กใหญ่จำนวนมาก ดังนี้

* Site References ด้านล่างไม่ได้มาจากบริการนี้เพียงอย่างเดียว เป็น References ที่บริษัทเคยให้บริการ
Site References ของบริษัททั้งรูปแบบ Project Based และ Platform ต่าง ๆ

Contact Information

ช่องทางการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่บริษัท อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อ

Headquarters

5/353 หมู่ 6 ต.บางเมือง อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

Call Us

098-247-8400